آدرس:

کرج – جهانشهر - روبه روی بیمارستان کسری – ساختمان بقراط – طبقه 4 – واحد 8

 

تلفن جهت تعیین وقت و هماهنگی:

0263-4407098
09397118408

 

روزهای کاری:

روزهای زوج عصرها 16 - 19:30
روزهای فرد صبحها 10- 12